Boekingsvoorwaarden

van Emergo Amsterdam B.V. tevens h.o.d.n. vakantiewoonboot.nl1. Algemeen
Uw contractspartij is Emergo Amsterdam B.V. tevens handelend onder de naam "vakantiewoonboot.nl". Deze boekingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en boekingen van Emergo Amsterdam B.V. (hierna ook: "Emergo"). Kennelijke drukfouten binden ons niet. Hiermee vervallen alle voorgaande boekingsvoorwaarden.

2. Boekingen
Emergo neemt alleen boekingen in behandeling van personen vanaf 18 jaar. De huurder dient 18 jaar of ouder te zijn. Emergo kan een boeking te allen tijde - zonder opgaaf van redenen - weigeren. Pas als Emergo uw boeking accepteert en schriftelijk aan u bevestigt komt er een overeenkomst tot stand. De toegezonden schriftelijke of digitale bevestiging, tevens factuur, dient u direct na ontvangst op juistheid te controleren. Eventuele of beweerde onjuistheden dienen altijd schriftelijk binnen 10 dagen na datum van de bevestiging/factuur en vóór aanvang van het verblijf aan Emergo kenbaar te worden gemaakt.

3. Huurperiode
De huurperiode start op de eerste dag vanaf 15.00 uur en eindigt uiterlijk op de laatste dag om 11.00 uur. Een weekend begint op vrijdag en eindigt op maandag. Een midweek begint op maandag en eindigt op vrijdag. Een week begint op vrijdag of maandag en telt 7 overnachtingen. De sleutels worden op de dag van aankomst tussen 15.00 tot 17.00 uur aan u overhandigd.

4. Huurprijs
De huurprijs is de prijs voor de accommodatie, ongeacht het aantal personen. Het aantal personen mag het maximum van zeven niet overschrijden. Van kortingen en/of speciale aanbiedingen kan geen gebruik meer worden gemaakt, indien de bevestiging/factuur door Emergo is verzonden.

Bij de huurprijs is inbegrepen: Niet inbegrepen zijn onder andere: Naast genoemde huurprijs dient u binnen 14 dagen na de reserveringsbevestiging € 25 administratiekosten te voldoen en bij aankomst contant een borgsom te betalen van € 250. De borgsom wordt aan het eind van uw verblijf, na inspectie, aan u teruggegeven, eventueel na vermindering van kosten ter vergoeding van beschadigde zaken, onzorgvuldige schoonmaak of kosten voor het verwijderen van achtergelaten afval.

5. NAW-gegevens
Emergo is verplicht te weten welke gasten aanwezig zijn in de accommodatie. Daarom vragen wij u ons bij uw verzoek om een reservering van alle personen van uw gezelschap de NAW-gegevens en telefoonnummers door te geven. Tevens verzoeken wij u ons de gegevens door te geven van iemand die thuis blijft en met wie wij in geval van calamiteiten contact kunnen opnemen. De door u verstrekte gegevens zullen wij alleen gebruiken in geval van calamiteiten en zullen niet worden gebruikt voor marketingdoeleinden of aan derden worden verstrekt, behoudens voor zover wij daartoe op grond van de wet gehouden zijn.

6. Betalingen
De administratiekosten en 50% van de huurpijs moeten binnen 14 dagen na de boekingsbevestiging worden voldaan. De resterende 50% van de huurprijs moet uiterlijk 6 weken voor aanvang van het verblijf in het bezit zijn van Emergo. Bij boeking binnen 6 weken vóór aanvang van uw verblijf dient het gehele boekingsbedrag plus de administratiekosten ineens door middel van voldoening van een betaalverzoek te worden voldaan dan wel, naar keuze van Emergo, contant te worden voldaan bij aankomst. Bij niet-tijdige of onvolledige betaling van de aan u gefactureerde bedragen op de uiterste betaaldatum bent u in verzuim en is Emergo gerechtigd de geboekte periode zonder nadere aankondiging aan een ander ter beschikking te stellen en de overeenkomst (schriftelijk) te ontbinden. U bent aansprakelijk voor alle schade die Emergo als gevolg hiervan lijdt of zal lijden, waaronder alle kosten die Emergo in verband met uw boeking en/of de ontbinding heeft moeten maken.

7. Annuleringen
De administratiekosten blijven ook in geval van annulering verschuldigd. Bij annulering binnen 6 weken vr aanvang van het verblijf, kunnen kosten in rekening worden gebracht van 50% van de volledige huursom. Bij annulering binnen 4 weken vóór aanvang van het verblijf, kunnen kosten in rekening worden gebracht van 75% van de volledige huursom. Bij annulering binnen 2 weken vóór aanvang van het verblijf en bij voortijdige beëindiging van het verblijf, is de volledige huursom verschuldigd. Betaling van de hiervoor bedoelde annuleringsvergoeding dient uiterlijk binnen 14 dagen na datum van de factuur zijn bijgeschreven op de bankrekening van Emergo.

8. Goed huurder
U en uw reisgenoten dienen zich tijdens het verblijf als een goed huurder te gedragen. Indien geconstateerd wordt dat gasten overlast veroorzaken of zich anderszins niet gedragen als een goed huurder, dan kan dat verwijdering van het terrein tot gevolg hebben, zonder dat restitutie van (een gedeelte van) de huursom plaatsvindt.

Bij vertrek dient u de accommodatie opgeruimd achter te laten. De afwas moet worden gedaan en de vaatwasser moet worden uitgeruimd. Meegenomen etens-, drinkwaren, verpakkingsmaterialen etc. moeten worden verwijderd uit koelkast, diepvries, kasten en de boot. Al uw afval dient u zelf te verwijderen. Glaswerk mag niet in de vuilnisbak worden gegooid maar dient u zelf in een glascontainer te deponeren. Het is niet toegestaan om afval of glas achter te laten op het terrein. Bedden dienen te worden afgehaald en eventueel gehuurd beddengoed en handdoeken dienen te worden verzameld in de daarvoor bestemde wasmanden.

9. Vissen en visreglement
Er mag op de vijver worden gevist. U en uw reisgenoten dienen daarbij echter strikt het visreglement in acht te nemen: Klik hier om het visreglement door te nemen.

Indien geconstateerd wordt dat u en/of n van uw reisgenoten n of meer regels van het visreglement overtreedt, dan behouden wij ons het recht voor de huur met onmiddellijke ingang voor zowel u als uw reisgenoten te beindigen zonder dat er aanspraak kan worden gemaakt op restitutie van (een gedeelte van) de huursom of schadevergoeding. Ook behouden wij ons het recht voor u en/of uw reisgenoten in de toekomst niet meer als huurder toe te laten.
Om besmettingsgevaar van onze visstand zoveel mogelijk tot een minimum te beperken is het niet toegestaan om meegebrachte schepnetten, onthakingsmatten en weegmatten te gebruiken. Op onze woonboot zijn een schepnet, onthakingsmat en weegmat aanwezig voor gebruik. U dient hiervoor een kleine gebruiksvergoeding te betalen aan de beheerder. Vishaken dienen steeds ontsmet te worden met speciaal daarvoor bedoelde ontsmettingsvloeistof en vissen dienen onmiddellijk te worden teruggeplaatst in het water.
U moet aan de beheerder kunnen laten zien dat u ontsmettingsvloeistof bij u heeft. Indien u deze niet bij u heeft, kunt u deze desgewenst tegen een vergoeding bij de beheerder krijgen.
Wanneer u vissen vangt met vlekken of andere ongebruikelijke tekenen van ziekte dan verzoeken wij u dit onmiddellijk te melden aan de beheerder.

10. Noodzakelijk onderhoud
Wij maken u erop attent dat het mogelijk is dat tijdens uw verblijf dringend noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden op het terrein of aan de boot worden uitgevoerd, zonder dat u recht heeft op enige vergoeding.

11. Zelf meenemen
De woonboot is voorzien van hoofdkussens en dekens of dekbedden. De hoeslakens, slopen, handdoeken en keukendoeken kunt u zelf meenemen of bij ons huren. Als u hiervan gebruik wenst te maken, dan verzoeken wij u ons dat vooraf te melden.

De keuken is voorzien van een keramische kookplaat, combi oven met magnetron en vaatwasser. Verder is alle bestek en zijn borden en pannen aanwezig. Peper en zout etc. is niet aanwezig. Vaatwasmiddel, kruiden, sauzen, peper en zout etc. zijn niet (altijd) aanwezig.

12. Overmacht
Overmacht aan de zijde van Emergo bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk wordt verhinderd door omstandigheden gelegen buiten de wil van Emergo, daaronder mede begrepen, oorlogsgevaar, personeelsstakingen, blokkades, brand, overstromingen, stroomstoringen en andere storingen of gebeurtenissen.

13. Aansprakelijkheid
U blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor u en uw reisgenoten.

Emergo of de door haar ingeschakelde personen zijn niet aansprakelijk voor enige schade of letsel geleden door u en/of uw reisgenoten of gasten door welke oorzaak deze schade of letsel ook is ontstaan. Evenmin zijn wij aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van uw eigendommen. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade of overlast die wordt veroorzaakt door of aan derden. Wij adviseren u voor een goede en complete verzekering zorg te dragen.

Het aantal personen dat op de boot overnacht mag het maximum van zeven niet overschrijden. Dit in verband met de verzekering en de brandveiligheid. U bent zelf verantwoordelijk voor de naleving hiervan.

Het is niet toegestaan om minderjarigen zonder toezicht van een volwassene alleen op de woonboot te laten verblijven, ook niet als dat maar voor even is.
Het is evenmin toegestaan meegenomen dieren zonder toezicht op de boot achter te laten.
U en uw reisgenoten zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade die voor Emergo en/of enige derde zal ontstaan als direct of indirect gevolg van uw verblijf, ongeacht of dit werd veroorzaakt door handelen of nalaten van uzelf dan wel van derden die zich door uw toedoen op de woonboot bevinden alsmede van alle schade die veroorzaakt is door enig dier en/of zaak die u of uw reisgenoten onder zich hebben. Bij niet juist gebruik c.q. niet juist achterlaten van de woonboot kunnen aanvullende (schoonmaak)kosten worden doorberekend.

14. Klachten
Ondanks alle zorgen van Emergo kan het voorkomen dat u een gerechtvaardigde klacht heeft. Deze klacht dient u ter plaatse en direct met de beheerder op te nemen, teneinde ons in de gelegenheid te stellen e.e.a. onmiddellijk op te lossen. Mocht de klacht niet tot tevredenheid worden afgehandeld, dan heeft u tot uiterlijk n maand na vertrek de gelegenheid de klacht schriftelijk in te dienen bij Emergo.

15. Recht en forumkeuze
Op onze website en op al onze aanbiedingen, offertes en overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen dienen te worden voorgelegd aan de rechtbank te Utrecht.